JAPAN STAGE16 결과 속보

2014 년 1월 11일 , JAPAN STAGE 16 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 CHIKARA FUJIMORI 입니다!

stage16_j16.jpg
■JAPAN
1위
CHIKARA FUJIMORI

2위
YUJI NISHIMOTO

3 위 – 4 위
YUJI EGUCHI
SHINGO ENOMATA

TOP8
DAISUKE AKAMATSU
YUTA KAZAMA
MORIHIRO HASHIMOTO
ATSUSHI MATSUMOTO

TOP16
YUTARO SATO
AIKI OISHI
TSUNEKI ZAHA
HIKARU KAKIZAKI
KENTARO SUZUKI
KENICHI AJIKI
TOMONARI KUROKAWA
SHO KATSUMI

■JAPAN LADIES
1위
MAYU SHIMIZU

2위
MANA KAWAKAMI

3 위 – 4 위
KUMI YOKOYAMA
ERI SAKAMAKI

TOP8
SAYURI NISHIGUCHI
NAMIKO MUTO
YUKO HINO
CHIAKI MOTONO

stage16_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
1위
SHIN HIGASHIDA / YUTA KAZAMA / MANA KAWAKAMI

최신 기사