DARTSLIVE

All

Login

Event-JAPAN-

JAPAN STAGE5 결과 속보

2013 년 7월 6일 , JAPAN STAGE 5 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 KENICHI AJIKI 입니다!

stage5_j16.jpg
■JAPAN
1위
KENICHI AJIKI

2위
TSUYOSHI FUKATA

3 위 - 4 위
SEIYA ASAKURA
TOMOYA TSUMURA

TOP8
FUJIO HONJO
SHO KATSUMI
SUSUMU NAGAKURA
KYOHEI OZEKI

TOP16
MITSUMASA HOSHINO
HIROAKI SHIMIZU
SHINGO ENOMATA
ATSUSHI MATSUMOTO
DAISUKE AKAMATSU
HIDEKAZU SATO
TSUNEKI ZAHA
SUSUMU KASUYA

■JAPAN LADIES
1위
SAYURI NISHIGUCHI

2위
RIE HOSHINO

3 위 - 4 위
KAZUMI SAITO
AKIKO TSUJIMOTO

TOP8
TOMOKO KAYUKAWA
AYAKA SUNAGAWA
YUKO HINO
NAMIKO MUTO

stage5_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
1위
HIDEKAZU SATO / DAISUKE AKAMATSU / AYAKA SUNAGAWA

Year

Event Category

TOP