DARTSLIVE

All

Login

Event-JAPAN-

JAPAN STAGE7 결과 속보

2013 년 8월 10일11일 , JAPAN STAGE 7 에서 새로운 챔피언이

이번 JAPAN에도 수많은 명승부가 있었습니다.

멋지게 우승을 차지한 선수는 TAKEHIRO SUZUKI 입니다!

stage7_j16.jpg
■JAPAN
1위
TAKEHIRO SUZUKI

2위
TSUYOSHI FUKATA

3 위 - 4 위
YUYA AKUTSU
MORIHIRO HASHIMOTO

TOP8
DAISUKE FUJII
YUJI EGUCHI
HARUKI MURAMATSU
CHIKARA FUJIMORI

TOP16
HIROKAZU OSAKI
YASUYOSHI MATSUMOTO
YUJI NISHIMOTO
ATSUSHI MATSUMOTO
OSAMU NIKI
TSUNEKI ZAHA
KAZUHIRO HARA
SHINGO ENOMATA

■JAPAN LADIES
1위
SAYURI NISHIGUCHI

2위
YUKARI TANIKAWA

3 위 - 4 위
HARUKA AINAI
NAMIKO MUTO

TOP8
MANA KAWAKAMI
RIE HOSHINO
RIE YAKIYAMA
MARIKO KIMURA

stage7_ex.jpg
■JAPAN × THE WORLD EXHIBITION
1위
KYOHEI OZEKI / YUJI NISHIMOTO / ASAKO HIYAMA

Year

Event Category

TOP